useful-assert

  1.3.0 • Public • Published

  useful-assert

  Extends the native Node asserts by useful methods.

  install

  npm install useful-assert

  update

  npm update useful-assert

  uninstall

  npm uninstall useful-assert

  methods

  Note: native methods also available

  • assert.string
  • assert.string.nonempty
  • assert.object
  • assert.object.nonempty
  • assert.array
  • assert.array.nonempty
  • assert.map
  • assert.map.nonempty
  • assert.set
  • assert.set.nonempty
  • assert.number
  • assert.integer
  • assert.undefined
  • assert.true
  • assert.isParent
  • assert.function
  • assert.boolean
  • assert.ostr - Optional string (string or undefined)
  • assert.ostrn - Optional non-empty string
  • assert.oobj - Optional object (object or undefined)
  • assert.oobjn - Optional non-empty object
  • assert.oarr - Optional array (array or undefined)
  • assert.oarrn - Optional non-empty array
  • assert.omap - Optional map (map or undefined)
  • assert.omapn - Optional non-empty map
  • assert.oset - Optional set (set or undefined)
  • assert.osetn - Optional non-empty set
  • assert.onum - Optional number (number or undefined)
  • assert.oint - Optional int (int or undefined)
  • assert.otrue - Optional true value (true value or undefined)
  • assert.oisparent - Optional isparent
  • assert.ofn - Optional function (function or undefined)
  • assert.obool - Optional boolean (boolean or undefined)

  shortcuts

  • assert.str
  • assert.str.none
  • assert.obj
  • assert.obj.none
  • assert.arr
  • assert.arr.none
  • assert.map
  • assert.map.none
  • assert.set
  • assert.set.none
  • assert.num
  • assert.int
  • assert.undef
  • assert.true
  • assert.isparent
  • assert.fn
  • assert.bool

  example

  var assert = require('useful-assert');
   
  // Native methods..
  assert.ok(true); // Native method "ok"
   
  // assert.string
  assert.str(5); // Throws AssertionError: 5 is non-empty string
  assert.str('');
  assert.str.nonempty(''); // Throws AssertionError: '' is non-empty string
  assert.str.none(''); // Throws AssertionError: '' is non-empty string
  assert.str.none('foo');
   
  // assert.object
  assert.obj([1,2,3]); // Throws AssertionError: 1,2,3 is object
  assert.obj({});
  assert.obj.nonempty({}); // Throws AssertionError: [object Object] is non-empty object
  assert.obj.none({}); // Throws AssertionError: [object Object] is non-empty object
  assert.obj.none({'foo': 'bar'});
   
  // assert.number
  assert.num(true); // Throws AssertionError: true is number
  assert.num(0);
  assert.num(-1);
  assert.num(NaN); // Throws AssertionError: NaN is number
  assert.num(Infinity); // Throws AssertionError: Infinity is number
  assert.num(-Infinity); // Throws AssertionError: -Infinity is number
  assert.num(1.2);
   
  // assert.integer
  assert.int(0.8); // Throws AssertionError: 0.8 is integer
  assert.int(5);
  assert.int(0);
   
  // assert.true
  assert.true(false); // Throws AssertionError: false is true
  assert.true(''); // Throws AssertionError:   is true
  assert.true(NaN); // Throws AssertionError: NaN is true
  assert.true(0); // Throws AssertionError: 0 is true
  assert.true([]); // Throws AssertionError:   is true
  assert.true({}); // Throws AssertionError: [object Object] is true
  assert.true(true);
  assert.true('foo');
   
  // asserts.isParent
  asserts.isparent({}, {}); // Throws AssertionError: [object Object] is parent of [object Object]
  function Foo(){};
  var foo = new Foo();
  assert.isparent(Foo, foo);
  var Bar = {};
  Foo.prototype.__proto__ = Bar;
  foo = new Foo();
  assert.isparent(Bar, foo);
  Foo = {};
  foo = Object.create(Foo);
  assert.isparent(Foo, foo);
   
  // assert.any
  assert.any(assert.str, assert.array.nonempty, [1, 2, 3]);
  assert.any(assert.str.none, assert.num, assert.ok, ''); // AssertionError: '' is non-empty string; '' is number; '' == true
  assert.any(assert.num, assert.array, 'asd', new assert.CustomMessage('Custom message')); // AssertionError: Custom message
  assert.any(assert.num, assert.str.none.bind(null, '', 'Custom message'), false); // AssertionError: false is number; Custom message
   
  // custom assertion error message
  assert.true(false, 'Custom message'); // Throws AssertionError: Custom message
  assert.isparent({}, {}, 'Custom message'); // Throws AssertionError: Custom message
   
  // assert.isAssertMethod
  assert.isAssertMethod(assert.ok); // true
  assert.isAssertMethod(assert.str); // true
  assert.isAssertMethod(assert.str.none); // true
  assert.isAssertMethod(assert.CustomMessage) // undefined
  assert.isAssertMethod(function foo() {}) // undefined
  assert.isAssertMethod('asd') // Throws Error: fn must be a function!
   

  license

  MIT

  Install

  npm i useful-assert

  DownloadsWeekly Downloads

  0

  Version

  1.3.0

  License

  MIT

  Last publish

  Collaborators

  • textality